​       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
 • อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โรคข้อเข่า-ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม
      ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ข้อสะโพก-ข้อเข่า และข้อเทียม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Visiting Fellowship, Musculoskeletal Oncology,                                 Huntsman cancer institute, University of Utah, Utah, USA  
 • Fellowship, Adult Reconstructive Surgery, Hip & Knee Arthroplasty,   Hospital for Special Surgery, New York, NY, USA
ผลงานทางวิชาการ
    ผลงานวิจัย

 1. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T. Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study. J Clin Orthop Trauma. 2017;8(1):82-84.

 2. Yuenyongviwat V, Ingviya N, Pathaburee P, Tangtrakulwanich B. Inhibitory effects of vancomycin and fosfomycin on methicillin-resistant Staphylococcus aureus from antibiotic-impregnated articulating cement spacers. Bone Joint Res. 2017;6(3):132-136.

 3. Supachoke Wattanakitkrileart, Boonsin Tangtrakulwanich, Varah Yuenyongviwat. Comparting Results between New Aiming Device and Freehand Technique for Distal Locking of Intramedullary Implants. J Med Assoc Thai. 2016;99:1180-1184.

 4. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B. A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty in the same knee: nylon sutures versus skin staples. Bone Joint Res. 2016;5(5):185-90.

 5. Yuenyongviwat V, Tuntarattanapong P, Tangtrakulwanich B. A new adjustable parallel drill guide for internal fixation of femoral neck fracture: a developmental and experimental study. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:8.

 6. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Harnroongroj T. Radiographic manifestation of hip dislocation after total hip arthroplasty. J Med Assoc Thai. 2014;97(1):60-3.

 7. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B. Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation. Med Devices (Auckl).2014;7:7-10.

 8. Yuenyongviwat V, Pornrattanamaneewong C, Chinachoti T, Chareancholvanich K. Periarticular injection with bupivacaine for postoperative pain control in total knee replacement: a prospective randomized double-blind controlled trial. Adv Orthop.2012;2012:107309.

 9. Yuenyongviwat V, Tangtrakulwanich B. Prevalence of pin-site infection: the comparison between silver sulfadiazine and dry dressing among open tibial fracture patients. J Med Assoc Thai.2011;94(5):566-9.

 10. Wongsiri S, Suwanno P, Tangtrakulwanich B, Yuenyongviwat V, Wongsiri E. A new tool for mini-open carpal tunnel release - the PSU retractor. BMC Musculoskelet Disord.2008;22;9:126.

 11. Jitmuang A, Yuenyongviwat V, Charoencholvanich K, Chayakulkeeree M. Rapidly-growing mycobacterial infection: a recognized cause of early-onset prosthetic joint infection. BMC Infect Dis. 2017;17(1):802.

 ผลงานแต่งหนังสือและตำราวิชาการ

  1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหลักการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย : Total Knee  

      Arthroplasty: Surgical Principle and Patient Care. วราห์ ยืนยงวิวัฒน์  

      บรรณาธิการ. สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2560.

  2.โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis). ใน : ธนิษฐา ศิริรักษ์  บรรณาธิการ.

      ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติครอบครัว. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2555. 

  3. อาการปวดเข่า (Knee Pain) ใน: ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ บรรณาธิการ.                           เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก.  สงขลา: พิมพลักษณ์; 2557

วันและเวลาทำการ 

 • จันทร์ - ศุกร์     17.00-20.00 น.     

 • เสาร์ - อาทิตย์   09.00-12.00 น.    

 • วันหยุดราชการ     09.00-12.00 น. 

 • หยุดทุกวันอังคาร

  074-221636

@varahclinic

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

88 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ตรงข้ามธนาคาร TMB โรงแรมหรรษาเจบี

© 2013 by VarahClinic.com